Default image

Kağan Sarıkaya

İTÜ - Siyaset Çalışmaları M.A.

Yerli Popülizm: Türkiye’de Popülizmin Kaynakları

Günümüzde hem Türkiye’de hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde otoriter liderler popülizmin siyasal araçlarından faydalanarak uzun ömürlü iktidarlar tesis etmekteler. Bu noktada kimi görüşler Türkiye’deki popülizm pratiğine ayrı parantezler açıyorlar, gelişme koşulları ve dinamikleri açısından biriciklik yüklüyorlar. Ben de bu yazıda Türkiye’deki popülizm pratiğini hangi koşulların oluşturduğunu, bu koşulların hangi kaynaklardan beslendiğini ve popülizmin süreğenleşmesinin nasıl yavaşlatılabileceğini tartışmayı amaçlıyorum. Öyle ki…

Liberalizm Popülizme Nasıl Zemin Hazırlar?

Liberalizm, memnuniyetsizliğin demokratik parti politikalarıyla tatmin edici biçimde ifade edilememesine sebep olduğu sürece popülizmler yeşermeye devam edecektir. ‘Popülizm’ terimi, çeşitli ve hatta çelişkili, bir dizi siyasi eğilimi tanımlamak için kullanılır. Örneğin; Bernie Sanders ve Jeremy Corbyn gibi sol eğilimli populistler, Donald Trump ve Nigel Farage gibi de sağ eğilimli popülister vardır. Veya Hindistan’daki Narendra Modi ve Türkiye’deki Recep Tayyip Erdoğan…

“Siyasal İslam”ın Kronik Araçsallığı: Sekülerleşmenin Önündeki Engeller

Türk aydınları özellikle 18. Yüzyıldan itibaren düşünsel modernleşme süreçleri içerisinde din konseptine ve onun uzanımlarına reformist yaklaşımlar getirmiştir. Bunu takiben din dışında toplumsal yapıya dair Kıta Avrupası’ndaki modernleşme süreçlerinin de bir sonucu olarak milliyetçilik ve ulusallaşma fikirleri de önemli hususlar olarak sürekli tartışılagelmiştir. Bu yazı bu süreçleri kronolojik sıkışmışlıktan kurtarıp laikliğin neredeyse bir asırdır yasal niteliğe sahip olduğu bu topraklardaki…

Türkiye’de Laikliğin Toplumsal İzdüşümü

Türkiye modernleşmesinde ‘laiklik’ kavramının tarihsel süreç içerisinde her daim tek yönlü ilerlemiş olmasından ötürü, bu kavram kendi hegemonik söylemini inşa edememiş ve sosyal zeminini oluşturamamıştır. Bu yazıda batı modernleşmesinin temel niteliklerinden yola çıkarak Türkiye laikleşmesinin eksiklerini tartışmayı amaçlıyorum. Bunu yaparken Charles Taylor’ın ünlü Modern Social Imaginaries kitabında ortaya koyduğu yaklaşımından faydalanacağım.[i] Bugünden baktığımızda Türk toplumunda ‘laiklik’ kavramı hâlâ gerçek anlamını…

Küresel Salgın, Anti-pop, ve Yeni Siyaset İlişkilerine Dair Düşünceler

Küresel virüs salgını dünyamızın her köşesini etkilemeyi sürdürürken sosyal bilimciler de bu sürecin hem siyasal hem de sosyal meseleler üzerinde bıraktığı etkileri ve bu etkilerin gelecekte yaratacağı muhtemel sonuçları tartışıyorlar. Elbette karşı karşıya kaldığımız bu sıkıntılı olay küremiz için oldukça üzücü sonuçlar yaratmaktadır, her gün insanlarımızı kaybediyoruz, üzüntümü söylemeliyim, bu vesileyle hayatlarını kaybeden insanları anıyorum. Öbür yandan da bir şeyleri…

Sivil İtaatsizliğin Anayasal Düzlemi

19. yüzyıldan itibaren kavramsal açıdan tartışılagelen “sivil itaatsizlik” kavramı dönem dönem çeşitli ilişkiler içerisinde incelenmiş, üzerinde birçok düşünür tarafından çeşitli önermeler oluşturulmuştur. Bu yazıda da sivil itaatsizlik meselesinin anayasallığını tartışmayı planlıyorum. Yani; bir eylemin “sivil itaatsizlik” olarak nitelenmesi için hangi koşullar gereklidir, hangi zeminde gerçekleşirse ve hangi taraflar söz konusu eyleme muhatap olursa bu eylemin niteliğini “sivil itaatsizlik” olarak ifade…