Default image

Zeynep Gizem Eskici

Ege Üniversitesi - Sosyoloji M.A.

Foucault ile Koronavirüs Pandemisini Anlayabilir miyiz?

1. GİRİŞ Biyopolitika için bu bir rüya gibi: hekimlerden tavsiye alan hükümetler, tüm nüfusa pandemi diktatörlüğünü dayatıyor. “Sağlık”, hatta “hayatta kalma” kisvesiyle tüm demokratik engellerden kurtuluyorlar ve nihayetinde, modernitede her zaman yapıldığı gibi, bunu aşağı yukarı açık bir şekilde yapıyorlar: nüfusu saf “biyokütle”, sömürülecek “çıplak hayat” olarak yönetebiliyorlar. Giorgio Agamben (çağdaş siyaset teorisine “çıplak hayat” kavramını getiren kişi) gibi yüksek…

Sosyal Bir Varlık Olan İnsan ve Ezbere Yaşanılan Aynı Aşklar

Aşk. Üç harf, tek kelime. Basit bir şekilde söyleyebildiğimiz, kolayca telaffuz edebildiğimiz ama üzerine sayısız tümceler kursak da etkisini asla tam olarak ifade edemediğimiz bir kavram. Tarihsel süreç içerisinde düşünürsek, sahiden ilk âşık olan insan kimdi? Aşk diye bir şey var mı? Fiziksel olarak hissettiğimiz bir şey mi yoksa kültürel olarak öğrenerek yaşadığımız bir şey mi? Yoksa çevremizden seçtiğimiz kişilere…

Salgın Sürecine Biyopolitika Perspektifinden Bakmak

Biyopolitika kavramıyla Foucault’nun anlatmak istediği, on sekizinci yüzyıldan bu yana yönetimleri, nüfus olarak ortaya çıkmış olan bir canlılar topluluğuna özgü durumların nasıl rasyonelleştiğidir. Nitekim nüfus istatistikleri, yönetimlerin nüfusu düzenleme girişimlerine yönelik bir bilgi nesnesi görevi görmektedir. Foucault, ölüm üzerinden kurulan bir iktidar biçiminin, on sekizinci yüzyıldan itibaren bedenleri tahakküm altına alma yoluyla sağlanmaya başlandığından söz eder. Ona göre bedeni tahakküm…

Gilligan’ın Alaka Etiği Üzerine

Kadın, tarih boyunca kendini belirleyememiş, öteki tarafın yani eril tarafın tanımlarıyla hareket et(tiril)miştir. Bundan dolayı, çeşitli çatışmalar ortaya çıkmış ve çatışmaların yönlendirilme şekli bile tartışmalı bir durumda olmuştur. Feminist etik, geleneksel veya klasik etiğin erkek ve rasyonel benliği temele alırken, ötekini dışladığını ve dışlamaya hizmet etmiş olduğunu savunur (Cevizci, 2018). Feminist etik, her şeyden önce modern düşüncenin evrensel olma fikrine…

Salgın ve Karantina Sürecine Sosyolojik Açıdan Bakmak

İçinde bulunduğumuz süreç, alıştığımız veya daha önceden tanışıklığımız olan zamanlardan çok daha farklı. Dünyanın hızla değişip dönüştüğü ve bu minvalde geliştiğine dair düşüncelerimizin yanına yer yer soru işaretleri koyar olduk. Salgın, doğrudan insan sağlığı ile etkili olan bir durum olsa da, toplumsal yaşamın bütün alanlarında kendini gösterir. Sosyal, psikolojik, siyasi, ekonomik, kültürel ve uluslararası ilişkiler bağlamında bir etkisi vardır. Salgına…